Confirmed Faculty


Dr. Ajaikumar B Kunnumakkara

Guwahati

Dr. Aklank Jain

Bathinda

Dr. Alok Chandra Bharti

Delhi

Dr. Amit Mishra

Jodhpur

Dr. Anil K Suri

Delhi

Dr. Anupama Mittal

Pilani

Dr. Damodar Gupta

Delhi

Dr. Gaurisankar S A

Kolkata

Dr. Gopala Kovvali

USA

Dr. Hem C Jha

Indore

Dr. K Pavithran

Kochi

Dr. Nirav C. Thosani

USA

Dr. Pankaj Chaturvedi

Mumbai

Dr. Paul W. Brandt-Rauf

USA

Dr. Priya Shrinivasan

Trivandrum

Dr. Rakesh K Tyagi

Delhi

Dr. Renu Wadhwa

Japan

Dr. Shalmoli Bhattacharyya

Chandigarh

Dr. Sharmila Sengupta

Kalyani

Dr. Subhash C Gupta

Varanasi

Dr. Suni Kaul

Japan

Dr. Tapasya Srivastava

Delhi